Pensionsförsäkring

En pensionsförsäkring är en form av separat sparande till din ålderspension och som har kombinerats med en försäkring. Något som är positivt med en pensionsförsäkring är att premien är avdragsgill i deklarationen det år du betalar in den. De belopp som sedan betalas ut ifrån din pensionsföräkring inkomstbeskattas. Vad man dock bör tänka på är att enligt inkomstskattelagen får en ålderspension betalas ut tidigast när den försäkrade fyller 55 år. Vad gäller utbetalningarna är det vanligaste att de betalas ut månadsvis fördelat över minst fem år.

Vad du måste göra när du tecknar en pensionsförsäkring

När du tecknar en pensionsförsäkring måste du välja hur dina pengar ska förvaltas. Det finns idag flera alternativ och det är svårt att veta vad som passar bäst. Två vanliga alternativ är Fondförsäkring och Traditionell försäkring.

Fondförsäkring
En fondförsäkring är en försäkring som alltid är knuten till fonder som sedan förvaltas av fondförvaltare. Om man som försäkringstagare väljer detta alternativ är det ofta du som själv väljer vilka fonder du önskar samt vilken risknivå dessa ska ha. Vad som är viktigt att tänka på är att det inte finns någon garanti för sparandet. Värdet på dina fonder kan gå ner lika snabbt som de går upp. Det är dock inte ovanligt att försäkringsbolag erbjuder alternativ där någon form av garanti ingår. Fråga ditt försäkringsbolag vad de erbjuder.

Traditionell försäkring
Dessa är sådana pensionsförsäkringar som inte når kraven för att kallas fondförsäkring. Här är det normalt försäkringsbolaget som placerar dina pengar i en blandning av räntebärande papper, aktier, fastigheter och råvaror. Eftersom du inte har möjlighet att själv välja hur dina pengar placeras ger ofta försäkringsbolaget någon form av garanti genom exempelvis en garanterad ränta eller liknande. Observera dock att det även finns traditionella försäkringar som saknar garantier för värdet på de placerade pengarna.

Andra val du måste göra

När du tecknar en pensionsförsäkring måste du även bestämma dig för hur pensionen ska betalas ut. Man kan vanligtvis välja mellan att den betalas ut under en viss tid (5,10, 15 eller 20 år) eller livsvarigt (så länge den försäkrade lever). Vidare måste du välja om du vill ha maximal pension eller komplettera ditt sparande med ett skydd för anhöriga som ger dem pengar om du skulle avlida innan din pension betalas ut.

Skulle du välja ren ålderspension så sparar du enbart till dig själv. Skulle det bli så att du avlider innan dina pengar betalas ut till dig så kommer det sparade kapitalet istället att tillfalla andra försäkringstagare som sparar i samma typ av försäkring hos samma försäkringsbolag som du. Det positiva för dig med denna form är att ditt sparade kapital i din pensionsförsäkring växer med så kallade arvsvinster eller risktillägg från andra pensionstagare som även valt ren ålderspension men som dör innan deras sparade kapital hinner betalas ut.

Skulle du välja ålderspension med efterlevandeskydd finns det här flera olika alternativ att välja mellan. Här är några:

Återbetalningsskydd. Vid detta val kommer det du har sparat ihop helt eller delvis att betalas ut till den eller de som är angivna som förmånstagare, ifall du skulle avlida och det fortfarande finns pengar kvar på din pensionsförsäkring. Skyddet är alltså beroende av hur mycket du har hunnit spara. Skulle det bli så att du avlider strax efter att du tecknat pensionsförsäkringen kommer det följaktligen bli ett lågt belopp som betalas ut. När du väljer återbetalningsskydd blir en konsekvens att du inte får ta del av någon arvsvinst. Detta eftersom ditt sparade kapital inte kommer att tillfalla de andra försäkringstagarna i samma försäkring om du skulle avlida innan ditt pensionskapital har hunnit börja betalas ut. Som en konsekvens av detta blir din pension lägre än om du skulle valt en pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd.

Efterlevandeskydd med på förhand valt dödsbelopp. Detta bör du välja om du vill vara säker på att de som du valt som förmånstagare ska få ut ett visst bestämt belopp oavsett när du avlider. Med denna typ av skydd beror inte det belopp som betalas ut på hur länge och mycket du hunnit spara i din pensionsförsäkring. Detta beror på att en del av de pengar du betalar in till pensionsförsäkringen går till en livförsäkring och en del till sparande. På den del som hamnar i pensionssparande får du arvsvinst på. Skulle du inte ha valt några förmånstagare kommer de efterlevande att som kollektiv få pengarna. Detta kallas även för Familjegaranti. Denna gäller dock endast i några år och är inte livsvarig.

Vem får pengarna från pensionsförsäkringen?

Så länge du lever är det du som försäkringstagare som får utbetalningarna.

Om du skulle avlida och du har valt efterlevandeskydd kommer de som du valt som förmånstagare i försäkringen att få pengarna. Skulle det röra sig om familjegaranti kommer den utbetalas till make/maka, sambo och barn efter den ordning som du själv valt.

Källa: Konsumenternas Försäkringsbyrå